Algemene voorwaarden

Deelnemingsvoorwaarden
Het winnen van de prijzen wordt mogelijk gemaakt door de in de prijsvraag opgenomen adverteerders. Om kans te maken op de prijzen bent u verplicht om:

Na de prijsvraag wordt u gevraagd of u informatie over bepaalde producten of diensten wilt ontvangen en of u wilt profiteren van bepaalde aanbiedingen. Indien u daarmee akkoord gaat worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de aanbieder van deze informatie of aanbiedingen, zodat deze aanbieder hierover contact met u kan opnemen.

De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het privacystatement kunt u nalezen op welke wijze A2Media uw persoons-gegevens verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Algemeen

Speelwijze

Aan elke deelnemer wordt een uniek deelnemersnummer toegekend en vastgelegd in het betreffende deelnemersbestand door organisator. De winnaar zal worden getrokken uit dit deelnemersbestand.

Prijzen

De prijzen worden door A2Media en haar sponsoren geselecteerd. De te winnen prijzen worden op de Facebookpagina gecommuniceerd . De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Gewonnen prijzen worden alleen naar adressen in Nederland verzonden.
A2Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen.
De prijswinnaars worden uiterlijk binnen een maand na de trekking, persoonlijk per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
A2Media zorgt voor aangifte en afdracht van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over door de prijswinnaar gewonnen prijs.
Eenmaal per maand worden de prijzen verloot. Eenmaal ingeschreven dingt u automatisch mee naar de prijs.

Publicatie en persoonsgegevens

Door deelname aan de prijsvraag verlenen de prijswinnaars toestemming aan A2Media om hun namen, alsmede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de prijsvraag te gebruiken en onder meer via de Website, Facebookpagina en de nieuwsbrief van A2Media bekend te maken.
De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van A2Media. De (persoons)gegevens worden door A2Media gebruikt voor (i) de uitvoering van de prijsvraag waaronder de trekking van de prijs, (ii) het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij daartegen door de deelnemer bezwaar is gemaakt, (iii) het, met toestemming van deelnemer verstrekken van de (persoons) gegevens aan de door deelnemer gekozen adverteerders. (iv) de gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u voorzien kan worden van aanbiedingen en dergelijke.
A2Media draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Indien Deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens A2Media heeft verwerkt kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met A2Media opnemen. Hij kan A2Media eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mailings meer van A2Media wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan A2Media meedelen.

Aansprakelijkheid

A2Media, adverteerders en andere door A2Media ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de prijsvraag, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van:

De verloren gegane uitkomsten van de prijsvraag;

Slotbepalingen

Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de A2Media.
A2Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deelnemingsvoorwaarden en/of het privacy statement aan te brengen. U kunt de actuele deelnemingsvoorwaarden en het actuele privacy statement te allen tijde bij deelname raadplegen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden.
Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze actie voorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden.
Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze prijsvraag kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: info@a2media.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om je de optimale online gebruikservaring te kunnen bieden. Lees hier meer. ×